Sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens
Aanhef *
Voornaam *
Achternaam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer *
E-mail *
Rijbewijs *
Profiel
Opleidingsniveau Secundair Onderwijs Gegradueerd (A2)
Bachelor (A1) Master
Werkervaring Starter 1 - 3 jaar
> 4 jaar
Gewenst uurregime 38u 36u
32u 30u
28,5u 24u
20u < 20u
Voorkeur plaats tewerkstelling Maatschappelijke zetel (Brugge) Afdeling Avelgem
Afdeling Brugge Afdeling Diksmuide
Afdeling Harelbeke Afdeling Ieper Poperinge
Afdeling Kortrijk Afdeling Oostende
Afdeling Oostkust Afdeling Roeselare
Afdeling Tielt Afdeling Torhout
Afdeling Veurne
Aanvullende gegevens
CV *
Upload Motivatiebrief *
kanaal
Waar vond je de vacature? *
Ik erken dat ik de onderstaande tekst heb gelezen en begrepen en dat ik toestemming geef voor het gebruik van mijn persoonlijke gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in de huidige tekst.

Je persoonlijke gegevens of gegevens van derden (stagiair(e)s) zullen bewaard worden in ons systeem. U kan in naam van derden (stagiair(e)s) inschrijvingen plaatsen. Daarbij dienen derden de goedkeuring gegeven te hebben om hun gegevens aan derden kenbaar te maken. Bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen (hierna WGKWVL) hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wie wij gegevens verzamelen. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming[1]. Deze Verordening is beter gekend onder de Engelse benaming, General Data Protection Regulation (hierna GDPR).

 

Wanneer men solliciteert bij het WGKWVL zal er een bepaald proces doorlopen worden. Voor dit sollicitatieproces is het nodig dat wij bepaalde persoonsgegevens vragen om te kunnen oordelen of we iemand als medewerker/stagiair in ons team kunnen verwelkomen. Bij eventuele indiensttreding kunnen deze persoonsgegevens nog uitgebreid worden in kader van effectieve tewerkstelling binnen het WGKWVL.

Welke gegevens verzamelen we over jou?

 • Identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Persoonlijke kenmerken (geboorteplaats- en datum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, taal, verplaatsingswijze, …);
 • Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening;
 • Beroep en betrekking (o.m. curriculum vitae en motivatiebrief)
 • Samenstelling van het gezin;
 • Vrijetijdsbesteding en interesses;
 • Studieniveau, studiejaar, opleidingsinstelling (m.b.t. stagiairs)
 • Foto’s (enkel op vrijwillige basis)
 • Gezondheidsgegevens: we verwerken geen gezondheidsgegevens behalve in het kader van de wetgeving inzake welzijn op het werk (attesten medische keuring) en de aangifte en het beheer van arbeidsongevallen. Indien je ons zelf vrijwillig persoonsgegevens over je gezondheidstoestand doorgeeft, registreren we deze gegevens enkel op jouw uitdrukkelijke vraag.
 • Overige gegevens die nodig zijn voor een correcte administratieve afhandeling (personeelsbeheer, loonverwerking en – betaling, afwezigheidsregistratie, enz.).

 

Waarom verzamelen we deze gegevens?

In de eerste plaats bewaren we bepaalde persoonsgegevens om met sollicitanten of stagiair(e)s contact op te kunnen nemen in kader van een gesprek of een stage dat heeft plaatsgevonden of nog zal plaatsvinden.

In de tweede plaats verzamelen we persoonsgegevens om correct te kunnen oordelen of iemand over de nodige vaardigheden en kennis beschikt om de functie uit te oefenen. Om hier een correct beeld van te schetsen kunnen wij soms vragen om bepaalde documenten voor te leggen die dit mogelijk bewijzen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens blijven binnen de organisatie van het WGKWVL en worden niet gedeeld met andere partijen tenzij wij daartoe wettelijk gehouden zijn.

Hoe lang bewaren we deze gegevens? De gegevens worden bewaard tot drie jaar na het laatste contact. 

Wat zijn je privacy-rechten?

 • Recht op inzage en een kopie. 
 • Je hebt het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. je hebt ook het recht om van deze informatie een kopie te krijgen.
 • Recht op aanpassing van gegevens. 
 • Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee je gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.
 • Recht op beperking. 
 • Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het WGKWVL nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.
 • Recht op vergetelheid 
 • Indien je dit wenst, heb je het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen dan op jouw verzoek ingaan zonder onredelijke vertraging
 • Recht op overdraagbaarheid
 • Je kan van ons vragen om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie Wij willen persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Het WGKWVL implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Indien van toepassing, verlangen wij ook van onze subverwerkers dat zij dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Contact met ons opnemen Mocht je vragen hebben met betrekking tot deze privacyverklaring en/of het uitoefenen van jouw rechten, neem dan contact met ons op via privacy@wgkwvl.be. Je kan eveneens contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO) via dpo@wgk.be.

Voor het doel van de GDPR en tenzij anders aangegeven, is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens: Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen vzw, Annuntiatenstraat 47, 8000 Brugge.


[1] Europese verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.